“ Πλήρης προστασία προσωπικών δεδομένων. ”

Ιδιωτικό απόρρητο

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Η προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών και η ασφάλεια των συναλλαγών είναι για μας μεγίστης σημασίας προτεραιότητα. Σε καμία περίπτωση η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και οποιαδήποτε άλλα στοιχεία σας τεθούν εις γνώση μας μέσω της ιστοσελίδας μας, δεν μεταβιβάζονται σε τρίτα πρόσωπα εκτός του προσωπικού μας και των συνεργατών μας. Ανώνυμα, συγκεντρωτικά δεδομένα μπορούν να μεταβιβαστούν σε συνεργαζόμενες εταιρείες, οι οποίες έχουν επιλεχθεί για να εκτελούν τις υπηρεσίες μας.

Η ηλεκτρονική μας ιστοσελίδα εγγυάται σε κάθε χρήστη / επισκέπτη ότι δεν θα προβεί σε καθ΄ οιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή κοινοποίηση των προσωπικών του δεδομένων σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο ή φορέα.

Ο διαδικτυακός μας ιστότοπος www.wepolitics.gr μπορεί να διοχετεύσει τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, μόνο εάν αυτό επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με σχετική διάταξη νόμου και μόνο προς τις αρμόδιες αρχές.

Επισημαίνουμε, όμως, ότι σύμφωνα με τα σύγχρονα τεχνικά μέσα δεν είναι δυνατή η εγγύηση της ασφάλειας με απόλυτο τρόπο στη μεταβίβαση στοιχείων μέσω του διαδικτύου. Για την μεταβίβαση προσωπικών δεδομένων μέσω του διαδικτύου ευθύνεται αποκλειστικά ο χρήστης/ επισκέπτης.
Δεν χρησιμοποιούμε cookies, στην ιστοσελίδα μας και γι αυτό τον λόγο δεν υπάρχει κάποια σχετική ενημέρωση.

Are you really sure you want to delete this question?

All data assosiated with the question will be lost.

Διαγραφή Ακύρωση

Are you sure you want to flag this question as spam?

Αναφορά Ακύρωση

Θέλετε να αναφέρετε αυτό το σχόλιο;

Αναφορά Ακύρωση

Copy the following code to embed this question